Onderzoek

Voorkom broei in voerwagen en aan voerhek

Het is van groot belang om broei in het TMR rantsoen te voorkomen. Door broei gaat de voederwaarde en smakelijkheid van het rantsoen verloren. Broei kan daarnaast hand in hand met de mogelijke ontwikkeling van mycotoxinen met als gevolg tal van gezondheidsproblemen. Het optreden van broei is op de eerste plaats afhankelijk van het aantal gisten en schimmels in het kuilvoer. In mindere mate speelt ook de omgevingstemperatuur een rol.

Wat is broei?
Broei wordt gestimuleerd door het indringen van zuurstof in het kuilvoer. Schimmels en gisten kunnen op het gemaaide gewas aanwezig zijn. In een zuurstofrijke omgeving verspreiden de schimmels zich via spoorvorming in een razend tempo. Dit leidt tot een hogere temperatuur van het rantsoen. De aanwezige schimmels kunnen mycotoxinen produceren. Deze stoffen kunnen giftig zijn voor de koeien en ze kunnen de pens overstuur maken.

Wat zijn de gevolgen?
De mycotoxinen kunnen aanleiding zijn voor diverse gezondheidsproblemen. De gifstoffen hebben een negatief effect op de penswerking. Dit kan ook leiden tot verterings- en klauwproblemen of een hoog celgetal. De temperatuurverhoging van het voer bij broei kan leiden tot een afwijkende geur en smaak. Met als gevolg een onregelmatige voeropname en grotere fractie restvoer. Het aandeel restvoer kan maar zo stijgen met 5% tegenover een rantsoen zonder broei. Daarnaast zijn in broeiend kuilvoer de voederverliezen groot. Een temperatuurstijging van 15 graden leidt al gauw tot een verlies van 3,75% aan droge stof. Dit staat voor een verlies van €18,40 per dag per 100 melkkoeien (inclusief verlies restvoer).* Hoogproductief rundvee is gebaat bij een energierijk en smakelijk rantsoen. Een goede voeropname staat aan de basis van een optimale melkproductie.

Hoe voorkomen?
De verliezen ten gevolgen van broei zijn vaak onderschat. Het voorkomen van broei kan op vele opzichten voordeel opleveren. Een broeiremmer kan uitkomst bieden. Tijdens het mengen van het TMR rantsoen komt er veel zuurstof bij het ruwvoer. Dit creëert een ideaal klimaat voor de ontwikkeling van ongewenste schimmels en gisten. Met als mogelijk gevolg de uitscheiding van mycotoxinen en het ontstaan van broei.

Daavision stelde een mengsel van organische zuren samen dat de ontwikkeling van schimmels en gisten tegengaat. Cooldown bevat mierenzuur, ammoniumformiaat, azijnzuur, propionzuur en benzoëzuur. Praktijkproeven op melkveebedrijven wezen uit dat deze samenstelling de beste garantie biedt om broei in de voerwagen en aan het voerhek tegen te gaan. Bij het gebruik van Cooldown bleef tijdens de proeven de temperatuurstijging beperkt tot max 4 graden. Het verlies aan DS blijft in dit geval beperkt tot 1%, oftewel €3,20 per dag per 100 melkkoeien.

Cooldown is daarnaast een efficiënt inkuilmiddel. Gewassen zijn voor het inkuilen al besmet met de schimmels, waardoor het niet te voorkomen is dat ook de kuil besmet raakt. Goed inkuilmanagement kan daarentegen verspreiding tegen gaan. Hierbij kan een behandeling met het zurenmengsel Cooldown uitkomst bieden.

* Cooldown is gelijk aan Daavisions DaaTMR. Cooldown wordt in Nederland verkocht door VisscherHolland.

Foto's