Onderzoek

Darmgezondheid vleesvarkens pro-actief ondersteunen

In de praktijk zetten steeds meer varkenshouders organische zurenmengsels in om de infectiedruk in de stal te verlagen. Door het toevoegen van een organisch zurenmengsel via het drinkwater worden de negatieve gevolgen van Salmonella en E. Coli geremd. In navolging op het onderzoek dat Daavision verrichtte in relatie tot salmonella reductie, onderzocht Daavision in samenwerking met individuele vleesvarkenshouders of het toevoegen van Daaquasafe een positief effect heeft op de technische resultaten.

De twee belangrijkste peilers die tijdens de proef zorgvuldig werden gemonitord waren groei (g) en voerconversie. Een vleesvarken moet immers voldoende nutriënten tot zich nemen om uit te groeien tot een volwaardig vleesvarken. Een slechte darmgezondheid kan leiden tot een verminderde nutriëntenopname en lagere groei per dag (g). Door de darmgezondheid van het varken te stimuleren en op peil te houden is het varken minder vatbaar voor ziektes en infecties. Door het selecteren van kwalitatief goede nutriënten en het bevorderen van de gunstige darmbacteriën kan de darmgezondheid worden verbeterd.

De deelnemende bedrijven
De deelnemende vleesvarkensbedrijven zijn allen gezonde bedrijven die bij aanvang van de proef geen of minimale hinder ondervonden van dierziektes. Vanaf het moment van opleg tot aan de slacht kreeg de helft van de ruim 1000 vleesvarkens continue Daaquasafe toegediend. De andere helft diende als controlegroep. In de controlegroep werd onderscheid gemaakt in vleesvarkens die volledig onbehandeld drinkwater tot hun beschikking hadden en vleesvarkens die maximaal 2 dagen per week aaneengesloten Daaquasafe toegediend kregen.

De resultaten
Tijdens de proef werden de voerconversie en groei nauwlettend in de gaten gehouden. Op de deelnemende bedrijven was een significante verbetering van beide waardes waarneembaar. Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten of het product Daaquasafe? Neem dan contact op met support@daavision.com.